Bacaan Doa Qunut Subuh dan Nazilah
Ilustrasi Membaca Doa Qunut (sumber: imgarcade.com)

Bacaan Doa Qunut Subuh dan Nazilah (Arab, Latin & Artinya)

Pintardoa.com, Masih berkaitan dengan sholat, untuk artikel kali ini kami akan membagikan bacaan doa qunut subuh dan nazilah lengkap dengan bacaan arab, latin dan juga artinya. Lantas apa itu doa qunut ? mungkin tidak semua umat muslim tahu apa itu doa qunut, nah pada kesempatan ini kami akan memberi tahu arti doa qunut. Jadi doa qunut adalah doa yang secara umum dibaca pada waktu i’tidal atau berdiri dari ruku’ akhir pada sholat subuh dan sholat witir. Secara garis besar qunut sendiri memiliki banyak sekali makna di antaranya yaitu berdiri lama, diam, selalu taat dan tunduk. Kata Qunut sendiri berasal dari kata “Qanata” yang artinya patuh dalam mengabdi (kepada Allah). Sedangkan secara istilah qunut adalah doa yang di baca seorang muslim dalam sholat.

Disini ada 2 doa qunut berbeda yang akan kami bagikan yakni doa qunut subuh dan juga doa qunut nazilah yang tentunya dari dua doa tersebut memiliki perbedaan. Untuk doa qunut subuh di baca ketika kita melaksanakan sholat subuh tepatnya pada saat i’tidal atau berdiri dari ruku’ akhir. Sedangkan doa qunut nazilah yaitu doa khusus yang dibaca dalam sholat ketika umat islam sedang mendapatkan cobaan seperti bencana, wabah, peperangan dan lainnya.

Berikut ini lafadz bacaan doa qunut subuh dan nazilah dalam bahasa arab, latin dan terjemahannya:

Bacaan Doa Qunut Subuh

Bacaan Doa Qunut Subuh Arab

Doa Qunut Subuh Latin


Allahummah dinii fii man hadait.
Wa’aafinii fii man ‘aafaiit.
Wa tawallanii fii man tawallaiit.
Wa baarik lii fiimaa a’thaiit.
Wa qinii syarramaa qadthaiit.
Fa innaka taqdthii walaa yuqthdaa ‘alaiik.
Wa innahu laa yadzillu man wãlaiit.
Walaa ya’izzu man ‘aadaiit.
Tabaa rakta rabbanaa wata ’aalait
Fa lakal-hamdu ‘alaa maa qadhaiit
Astaghfiruka wa atuubu ilaiik,
wa shallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadinin-nabiyyil ummiyyi wa’alaa aalihii wa shahbihii wa sallam.


Arti Doa Qunut Subuh


Ya Allah tunjukkanlah saya sebagaimana mereka yang sudah Engkau berikan petunjuk.
Dan kasihkanlah kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau sudah kasih kesehatan.
Dan peliharalah aku sebagaimana orang yang telah Engkau pelihara.
Dan berilah keberkahan bagiku pada segala apa yang Engkau sudah karuniakan.
Dan lindungi aku dari segala bahaya kejahatan yang Engkau sudah pastikan.
Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum.
Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin.
Dan tidak mulia orang yang mana Engkau memusuhinya.
Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau
Maha bagi Engkau seluruh pujian di atas yang Engkau hukumkan
Aku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau
(Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi kami Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Note: Untuk arti doa Qunut berjamaah silahkan ganti kata “aku” menjadi “kami”.


Untuk bacaan doa qunut subuh di atas yaitu untuk kita sendiri bukan untuk berjamaah, perbedaan doa qunut saat sendiri dan berjamaah teletak pada bacaan NII (diri sendiri atau saya) dan NAA (untuk orang banyak atau kami). Jadi kalau anda ingin menggunkan doa di atas untuk berjamaah silahkan ganti nii menjadi naa contohnya Allah hummah DINII fiiman hadait => Allah hummah DINAA fiiman hadait.

Bacaan Doa Qunut Nazilah

Bacaan Doa Qunut Nazilah Arab

Doa Qunut Nazilah Latin


Allohummagfirlanaa wa lilmu’miniina wa lmu’minaati wa lmuslimiina walmuslimaati wa allif bayna quluubihim wa ashlih dzaata baynihim wanshurhum ‘alaa ‘aduwwika wa’adzuwwihim

Allohumma l’an kafarata ahl alkitaabi alladziina yashudduuna ‘an sabiilika wayukadzibuuna rusulaka wayuqaatiluuna awliyaaika.

Allohumma khallif bayna kalimihim wazalzil iqdaamahum wainzil bihim ba’saka lladzii laa tarudduhuu ‘anil qawmil mujrimiina.


Arti Doa Qunut Nazilah


Ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. satukanlah hati mereka. Perbaikilah ikatan antara mereka dan menangkanlah mereka atas musuh engkau dan musuh mereka.

Ya Allah,Laknatilah orang-orang kafir ahli kitab yang selalu menghalangi jalan engkau, mendustakan rasul rasul engkau, dan memerangi wali-wali-Mu.

Ya Allah, Cerai beraikanlah persatuan dan kesatuan mereka. Goyahkanlah langkah-langkah mereka, dan turunkanlah kepada mereka siksa Engkau yang tidak akan Engkau jauhkan dari kaum yang berbuat buruk”.

Hukum Doa Qunut

Adapun hukum membaca doa qunut adalah sunnah muakkad (ab’ad) atau sunnah yang diperkuat. menurut yang di langsir pada wikipedia hukum doa qunut memiliki 3 perbedaan pendapat dari pada ulama, perbedaan tersebut sebagai berikut:

Pendapat pertama: Qunut subuh di sunnahkan dibaca secara terus menerus. Ulama yang berpendapat demikian adalah Malik, Ibnu Abi Laila, Al-Hasan bin Sholih dan Imam Syafi’iy

Pendapat kedua: Qunut subuh tidak di syariatkan karena sudah mansukh atau terhapus hukumnya. Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsaury dan lain-lainnya dari ulama Kufah

Pendapat ketiga: Membaca qunut pada sholat subuh tidaklah di syariatkan kecuali membaca qunut nazilah maka boleh membaca qunut nazilah dalam sholat subuh dan sholat lainnya. Ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ahmad, Al-Laits bin Sa’d, Yahya bin Yahya Al-Laitsy.

Nah demikianlah bacaan doa qunut subuh dan nazilah dan juga hukum menurut para ulama yang bisa kami bagikan hari ini pada blog pintardoa.com ini, semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *